Spotkanie I

Czas

6 listopada 2015 r.

Program

Joanna Godlewicz-Adamiec

  • Obraz i słowo w dziełach mistycznych Hildegardy z Bingen i Henryka Suzo
  • Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Badania nad Kulturą Dawną”

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy – prezentacja zespołu

Streszczenie

Zapisy wizji Hildegardy z Bingen (Liber Scivias Domini, Liber Vitae Meritorum, Liber Divinorum Operum) i Henryka Suzo (Das Dieners Leben, Das Büchlein der ewigen Weisheit, Das Büchlein der Wahrheit i Das Briefbüchlein) dowodzą, że mistycy posługiwali się słowem i obrazem, próbując przełamać ograniczenia ludzkiego sposobu komunikacji. W przypadku zapisu wizji Hildegardy z Bingen (ilustrowane rękopisy do dwóch z trzech dzieł wizyjnych: Scivias – rupertsberskiego Rupertsberger Kodex i salemskiego oraz Liber divinorum operum) i Henryka Suzo (Exemplar) słowo i obraz stanowią rozwiązania nie tylko równoległe, ale wręcz równoczesne, które wskazują na przekaz i odbiór dwutorowy, chociaż sposób realizacji tej dwutorowości jest u obojga mistyków odmienny.
Podczas wystąpienia zaprezentowany zostanie również Interdyscyplinarny Zespół Badawczy “Badania nad kulturą dawną”, w tym obszary badawcze, zadania, aktualnie prowadzone projekty kompleksowe i zadaniowe.

Prelegentka

Dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Germanistka, mediewistka, współzałożycielka i kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Badania nad Kulturą Dawną”; kierownik (wraz z dr Tomaszem Szybistym) projektu międzyuczelnianego „Literatura – konteksty” realizowanego przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Internationale Vereinigung für Germanistik, MIRA (Mittelalter und Renaissance in Romania), Centrum ‚Mittelalter – Renaissance – Frühe Neuzeit‘, International Comparative Literature Association; przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją”; członek komitetu redakcyjnego czasopism „Studia Niemcoznawcze” i „Conversatoria litteraria”; gość audycji „Światło nie tylko życiodajne” Polskiego Radia PR2 (2015); prelegentka „Dni Nauki” (2015); zainteresowania naukowe: historia kultury, komunikacja międzykulturowa, korespondencja sztuk (szczególnie związki literatury i sztuk wizualnych).

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Transmisja on-line

Kanał Hortus Deliciarum