[:pl]Spotkanie XI[:]

[:pl]

Czas

12 maja 2017 r., godz. 13

Program

Maria Trawińska

  • Edycja łacińsko-polskich rękopisów z XIV i XV wieku. Zarys projektu

Streszczenie

Zachowane poznańskie księgi ziemskie, których zbiór liczy 23 voluminy, zaliczane są do najcenniejszych średniowiecznych zabytków wielkopolskich. Ich wartość źródłową podkreśla się od ponad stu lat, mimo to nie doczekały się całościowych opracowań. Przygotowywana edycja zakłada wydanie dwóch najstarszych ksiąg oraz stworzenie bazy danych, która będzie zawierała: skany manuskryptów, transkrypcję, tłumaczenie łacińskich fragmentów, indeksy polskich wyrazów pospolitych, łacińskich terminów i nazw własnych. Rozpoczęcie prac wiąże się z koniecznością wypracowania narzędzi, takich m.in. jak opracowanie zasad transkrypcji, wypracowanie formuł translacji oraz indeksów, które pozwolą objąć całość planowanej edycji jednolitym postępowaniem badawczym.

Prelegenci

dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii języka polskiego doby staropolskiej, paleografii i edycji źródeł. Tematem rozprawy doktorskiej była Fonetyka wielkopolskich rot sądowych (2005). Równolegle opracowałam Indeks wyrazów pospolitych (2009) występujących w rotach. Aktualnie finalizuję prace nad drugą częścią indeksu, która obejmie nazwy własne. Tematem rozprawy habilitacyjnej był Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (2014). Rozpoczęłam prace nad edycją dwóch najstarszych poznańskich ksiąg z lat 1386-1400, 1400-1407.

Doświadczenie naukowe w pracy z rękopisami zdobywałam pod kierunkiem prof. Tomasza Jasińskiego i prof. Tomasza Jurka, wiedzę paleograficzną i źródłoznawczą pogłębiałam na Uniwersytetach w Bolonii i Padwie w ramach otrzymywanych stypendiów badawczych.

Miejsce

Instytut Języka Polskiego PAN

Nagranie spotkania

Kanał cyklu


Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu (cykl seminariów i publikacja elektroniczna) – zadanie finansowane w ramach umowy 644/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[:]