Poszczególne teksty dobierane są w miarę postępów prac. Docelowo korpus objąć ma całość łacińskiego piśmiennictwa polskiego średniowiecza, tj. wszystkie źródła Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce.

loading