[:pl]Praca: Anotatorzy 2018[:]

[:pl]

Projekt „Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej” poszukuje latynistów do pracy przy anotacji tekstów łacińskich

Na czym polega praca?

Anotacja obejmuje:

1. oznaczenie struktury tekstu łacińskiego (wydzielanie nagłówków, tytułów, cytatów itp.; usuwanie aparatu krytycznego, tekstu niełacińskiego itp.) oraz

2. korektę tekstu.

Jakie warunki oferujemy?

1. Prace rozpoczynamy w listopadzie 2018 r. W październiku zorganizujemy spotkanie zespołu anotatorów.

2. Wykonawcy pracować będą zdalnie. Cykliczne spotkania zespołu odbywać się będą przez Internet w dogodnych dla anotatorów godzinach. Przynajmniej dwa razy w roku zorganizujemy także spotkanie stacjonarne – koszt udziału anotatorów pokryjemy ze środków projektu.

3. Zatrudniamy w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło). Okres wykonania całości dzieła (ok. 4200 stron rozliczeniowych, strona rozliczeniowa = ok. 500 słów) wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawarcia nowej umowy na kolejny, 12-miesięczny okres.

4. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości dzieła wyniesie 36 000 zł brutto. Ze względów organizacyjnych wynagrodzenie będziemy wypłacać w częściach (odstępach) dwumiesięcznych na podstawie rezultatów wykonanych prac (części dzieła) w wysokości po 6 000 zł brutto za opracowanie każdej części dzieła, tj. 700 stron rozliczeniowych (strona rozliczeniowa = ok. 500 słów). Dokładna kalkulacja uwzględni trudność tekstu. Zaległości w pracy sięgające ponad dwa miesiące będą skutkowały rozwiązaniem umowy.

Czego wymagamy?

1. Od Kandydatów wymagamy:

  • znakomitej znajomości języka łacińskiego,
  • systematyczności i dokładności,
  • sprawnej obsługi komputera.

2. Jednym z celów projektu finansowanego ze środków NPRH jest wsparcie rozwoju młodych kadr, dlatego w procesie rekrutacji pierwszeństwo mieć będą badacze na wczesnym etapie kariery, tj. doktoranci oraz doktorzy do 5 lat po obronie pracy. W drodze wyjątku rozpatrywane będą również zgłoszenia studentów ostatnich lat.

3. Anotatorzy nie muszą znać łaciny średniowiecznej. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzimy szkolenia z obsługi oprogramowania do anotacji i narzędzi pracy zespołowej. W trakcie projektu przewidujemy także szkolenia z technik korpusowych, wybranych aspektów łaciny średniowiecznej itd.

Jak wziąć udział w projekcie?

1. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 30 września 2018 r. drogą elektroniczną na adres: fontes.2018.1@ijp.pan.pl. Konkurs będziemy prowadzić do czasu wyłonienia kandydatów, a o zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie https://scriptores.pl/efontes.

2. Wiadomość elektroniczna powinna zawierać:

a. przedstawienie motywacji Kandydata,

b. załączniki:

  • CV z uwzględnieniem przede wszystkim wykształcenia, (ewentualnej) dotychczasowej kariery naukowej oraz udziału w podobnych projektach,
  • podpisany i zeskanowany formularz „Informacji dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji” w IJP PAN, dostępnej na stronie internetowej IJP PAN: https://ijp.pan.pl/images/wnioski/rekrutacja_oswiadczenia.pdf

Wszelkie pytania można kierować na adres: krzysztof.nowak@ijp.pan.pl.[:]