Wykształcenie i przebieg pracy naukowej:
 • Ukończył Filologię Klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Doktorat “Derywacja sufiksalna w łacinie średniowiecznej – rzeczownik” obroniony w Instytucie Języka Polskiego PAN.
Ważniejsze publikacje:

Współautor haseł, a od 2006 roku redaktor “Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce”.

Książki:

Współautorstwo: Jan z Dąbrówki Komentarz do Kroniki Polskiej mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan przy współpracy Anny Kozłowskiej i Michała Rzepieli, Kraków 2008, s. I-XXX oraz 1-319.

Tłumaczenia w obrębie monografii:
 1. Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXV: Marius Filonardi, vol. 2 (1 XI 1636 – 31 X 1637), wydała Teresa Chynczewska-Hennel, Kraków 2006 (tłumaczenie na łacinę streszczeń listów nuncjuszy oraz przypisów z komentarzem).
 2. Tomasz Jurek, Dziedzic królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Kraków 2006, (tłumaczenie na polski z łaciny Epitafium Henryka głogowskiego z Lubiąża, s. 272-273)
Artykuły:
 1. Les néologimes créés par suffixation dans le latin polonais, w: Archivum Latinitatis Medii Aevii, tome 63, Genève 2005, s. 34-43.
 2. artykuł hasłowy ‘plaustrum’ (podpisany imiennie) w naukowym słowniku łaciny starożytnej “Thesuarus Linguae Latinae”, vol. X, 1 fasc. XV, pius-plenarius, München Leipzig 2005, szp. 2368-2371.
 3. współautorstwo: Tomasz Jurek, Michał Rzepiela, Lubiąskie epitafium księcia Henryka głogowskiego – nowo odkryty zabytek poezji łacińskiej z początków XIV wieku, w: Roczniki Historyczne LXXI, 2005, s. 185-199.
 4. Łacińskie nomina agentis na ‑tor w polskich przekładach Statutów prawa ormiańskiego z 1519, Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków 2007, s. 285-294.
Konferencje:
 1. Wörterbuch als Inspiration, Praga 5-7 XII 2006. Referat pt. „Certains aspects cognitifs et extralinguistiques de la création lexicale en latin médiéval”.
 2. III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź 22-24 IX 2008. Referat pt. „Struktura narracji w Historii Polski Jana Długosza”.
Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych
 1. członek Komisji Filologii Klasycznej PAU.
 2. członek Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.
 3. członek korepondent komitetu redakcyjnego Archivum Latinitatis Medii Aevi, Bulletin du Cange w Paryżu.
loading