Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół recepcji antyku w literaturze i kulturze średniowiecznej Europy.

Zajmuje się również tłumaczeniami tekstów łacińskich, głównie autorów średniowiecznych i renesansowych.

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Ukończyła Filologię Klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też obroniła doktorat: Fasti morum, fasti hominum. “Fasti” Owidiusza jako kalendarz rzymski, dzieło poetyckie, panegiryk cesarski.

Publikacje

 1. Współautorka haseł “Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce” (od t. VIII, z. 65).
 2. Spór o czerwiec – parodia sądu Parysa w „Fasti” VI 1 – 100. Nowy Filomata 1 (2004), s. 31 – 37.
 3. Misera Dido fati nescia. Postać kartagińskiej królowej w oczach poetów doby augustowskiej: Wergiliusza i Owidiusza [w:] Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiały z międzyuczelnianej sesji studenckiej pod red. A. Witczaka i A. Ługiewicz, Gdańsk 2001, s. 31 – 47.
Tłumaczenia z języka łacińskiego
 1. Św. Bernard z Clairvaux, Życie świętego biskupa Malachiasza [w:] Święty Bernard z Clairvaux, Apologia. O nawróceniu. Życie świętego biskupa Malachiasza, Skoczów 2007, s. 112 – 198.
 2. Listy i mowy w sprawie kanonizacji świętego Jacka z połowy XV wieku [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie. Red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 227 – 236 (tłumaczenie i opracowanie).
 3. Św. Bernard z Clarvaux, O radzie i dyspensie; O łasce i wolnej woli; Do Templariuszy. Pochwała nowego rycerstwa. (złożone do druku)
Tłumaczenia z języka włoskiego
 1. A. Cencini, Odnaleźć tajemnicę, Kraków 2001
 2. A. Cencini, Świat ludzkich pragnień, Kraków 2001
 3. A. Cencini, Historia własnego życia – miejsce dla tajemnicy, Kraków 2001

Udział w konferencjach

 1. III Kongres Mediewistów Polskich. Łódź 22 – 24. IX. 2008. Referat pt. Łacińskie pieśni i listy miłosne w Polsce w XV w.
 2. Metamorphoseon synagoge. Przemiany i więzi w literaturze, sztuce i etyce. Katowice 6 – 7. XI. 2006. Referat pt. Metamorfoza „Metamorfoz” – alegoryczna interpretacja utworów Owidiusza w średniowieczu.

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

loading