09.11.2018

Projekt „Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” został przygotowany i zrealizowany przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2013-2017.

Najważniejszym rezultatem projektu jest udostępniony w tym miejscu Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.), w skrócie nazywany Korpusem Barokowym. Od tej ostatniej nazwy urobiony został akronim KorBa, wykorzystany w nazwie domeny internetowej (http://korba.edu.pl). KorBa liczy prawie 13,5 segmentów (w rozumieniu przyjętym przez twórców Narodowego Korpusu Języka Polskiego1, dalej: NKJP).

Projekt miał charakter heterogeniczny. Z jednej strony polegał na wyborze reprezentatywnych tekstów z epoki, ich przeniesieniu na nośnik elektroniczny, opracowaniu językowym i edytorskim, a z drugiej –- na stworzeniu narzędzi informatycznych służących do gromadzenia, przetwarzania, przeszukiwania i prezentowania fragmentów tekstów zawartych w korpusie lub na modyfikacji narzędzi już istniejących, stworzonych na potrzeby korpusów tekstów współczesnych. Dzięki projektowi udało się bez wątpienia unowocześnić metody badań historycznojęzykowych i włączyć je w nurt językoznawstwa korpusowego.

//korba.edu.pl