Pracownia Łaciny Średniowiecznej

Instytutu Języka Polskiego PAN

zaprasza na ogólnopolską konferencję pt.

Polska leksykografia latynistyczna

Historia i perspektywy

Kraków, 6 maja 2014 r.

Okazją do spotkania jest 60-lecie ukazania się pierwszego zeszytu Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce oraz zakończenie prac nad Elektronicznym słownikiem łaciny średniowiecznej w Polsce (A-Q). Konferencji przyświecać będą trzy cele:

1. krytyczna refleksja nad dorobkiem i stanem polskiej leksykografii latynistycznej,

2. wyartykułowanie potrzeb i postulatów środowiska,

3. integracja przedstawicieli różnych dyscyplin oraz użytkowników i twórców słowników.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: leksykografów teoretycznych i praktycznych, językoznawców, nauczycieli, historyków, historyków literatury i języka.

Przedmiotem wystąpień mogą być słowniki zróżnicowane ze względu na:

1. zakres czasowy materiału (łacina starożytna, łacina średniowieczna, łacina nowożytna),

2. adresata (słowniki naukowe i dokumentacyjne, słowniki popularne, w tym szkolne),

3. zakres uwzględnionego materiału (słowniki ogólne, terminologiczne, do autorów, prywatne).

Przedmiotem refleksji proponujemy uczynić np. następujące zagadnienia:

1. Historia słownikarstwa łacińskiego w Polsce:

– historyczne przemiany praktyk i metodologii słownikarskich,

– typologia dawnych prac słownikarskich (np. glosariusze, mamotrekty itd.),

– zarzucone projekty słownikarskie,

– słownik jako nośnik ideologii.

2. Słowniki w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej.

3. Metodologia leksykograficzna:

– makro- i mikrostruktura słowników,

– teorie językoznawcze w praktyce leksykograficznej,

– wykorzystanie ilustracji materiałowej,

– wykorzystanie korpusu w pracy leksykograficznej,

– wykorzystanie metod automatycznych („banki drzew” itd.) w opracowywaniu słowników.

4. Przyszłość leksykografii w Polsce:

– słowniki elektroniczne i zaawansowane bazy danych,

– zalety i wady słowników współczesnych,

– słowniki postulowane,

– projekty realizowane i planowane.

Propozycje referatów wraz z krótkim streszczeniem (około 200 słów) prosimy nadsyłać na adres e-mail: lexicographus@gmail.com do 15 lutego 2014 r. Do końca lutego 2014 zostaną Państwo powiadomieni o przyjęciu zaproponowanego tematu. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut.

Od uczestników pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości 250 zł. Środki te pozwolą pokryć koszty poczęstunku, obiadu, a także druku materiałów pokonferencyjnych w czasopiśmie „Polonica”.

Aktualne informacje o konferencji można śledzić na stronie internetowej: http://www. scriptores.pl/konferencja. Informacji udziela również pod powyższym adresem e-mail sekretarz konferencji, mgr Jagoda Chmielewska.

Komitet organizacyjny

  • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Dyrektor IJP PAN
  • dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, Kierownik Pracowni Łaciny Średniowiecznej
  • mgr Jagoda Chmielewska
  • mgr Aleksandra Kulbicka
  • dr Anna Ledzińska
  • dr Agnieszka Maciąg
  • mgr Krzysztof Nowak
loading